Информация

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Застрахователно акционерно дружество “Армеец”, наричано по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, сключва по тези Общи условия застраховки с български и чуждестранни физически и юридически лица, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАЩИ.
2. Застраховащият сключва застраховки върху живота и здравето си или върху живота, здравето или телесната цялост на трети лица.
3. Застраховащият и Застрахованият могат да бъдат едно и също лице или различни лица.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
4. Срещу платена застрахователна премия Застрахователят сключва застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
5. По условията на застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” се застраховат физически лица, без оглед на тяхното гражданство за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.
6. Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България).
7. Застраховката не осигурява застрахователно покритие за застрахованите лица, които не са български граждани, в случай, че събитието настъпи на територията на държавата на постоянното им местоживеене и за която имат валидна здравна осигуровка и/или застраховка.

ІІІ. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА
8. Застраховат се физически и психически здрави лица на възраст до 85 години.
8.1. Лица на възраст над 70 години до 85 години се застраховат при завишена застрахователна премия.
9. Не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст.

IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
10. Основни рискове:
10.1. Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
10.2. Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
10.3. Спешна дентална помощ.
11. Допълнителни (избираеми) рискове:
11.1. Спасителни разноски;
11.2. Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
11.3. Дневни пари за болничен престой;
11.4. Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване;
11.5. Кражба, загуба или забавяне на личен багаж;
11.6. Гражданска отговорност към трети лица;
11.7. Правна помощ.

V. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
12. Застрахователят не покрива разходите на Застрахованото лице и не дължи застрахователно обезщетение или сума и не носи отговорност за следните случаи:
12.1. Разходи, направени без одобрението на Асистанс компанията или Застрахователя;
12.2. При пътуване с лечебна или консултативна цел на Застрахования;
12.3. Събития, настъпили на територията на Р България и/или разходи, наложили се или направени на територията на Р България или страната, в която Застрахованият чуждестранен гражданин има валидна здравна осигуровка и/или застраховка или живее или има гражданство;
12.4. Събития, произтекли преди началото на застраховката, дори ако ползваната медицинска помощ е в рамките на срока на застрахователната полица или събития, настъпили след изтичане срока на застрахователната полица;
12.5. Употреба на упойващи, психотропни, наркотични, стимулиращи, дрогиращи вещества и други подобни, алкохол или алкохолно натравяне, независимо дали са в причинно следствена връзка с настъпването на събитието;
12.6. Предшестващи злополуки и/или предшестващи заболявания;
12.7. Хронични заболявания, освен в случай на непредвидено обостряне, дотолкова сериозно, че да налага спешна медицинска помощ за спасяване живота на Застрахования. В този случай Застрахователя заплаща разходите само в частта за извеждане от критично състояние;
12.8. СПИН или свързаните с установяването му задължителни или доброволни тестове, полово-предавани и венерически заболявания;
12.9. Изкуствено оплождане, лечение на стерилитет, разходи за контрацептиви;
12.10. Бременност, раждане, аборт или усложнения, свързани с бременност;
12.10.1. Покриват се само медицински разходи, свързани със спасяване живота на бременната и/или детето, при условие, че към датата на заминаване (предприемане на пътуването от страна на Застрахованата) остават най-малко два месеца до определения от лекарите термин на бременността;
12.10.2. Застрахователят възстановява направените медицински разходи в случай на преждевременно раждане или аборт, когато те са предизвикани от настъпила злополука, покрита по тези условия;
12.11. Дентална помощ, освен ако се налага вследствие на покрита по тези условия злополука или в случай на покритие по смисъла на т.81;
12.11.1. За лица над 70 години денталната помощ е изключен риск, като застрахователят не дължи обезщетение включително за случаите, посочени в т.81;
12.12. Слънчево изгаряне, освен ако не е договорено друго;
12.13. Изгаряне от кварцови лампи и солариуми, приложение на козметични средства и процедури, козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;
12.14. Психични заболявания или депресии, включително ако те са в резултат на настъпила злополука или акутно заболяване, лечение чрез психоанализа, психотерапия и други подобни, както и лечение на алкохолизъм и наркомания;
12.15. Разходи за лечение и контролни прегледи, които не са наложителни и не представляват спешна медицинска помощ и могат да бъдат проведени при завръщане на Застрахования на територията на Република България или страната, в която живее или има гражданство;
12.16. Разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за обслужване и необходими медикаменти, разходи за личен комфорт като самостоятелна стая, радио, телевизор;
12.17. Разходи за ваксиниране и имунизация;
12.18. Разходи за протези, импланти, коригиращи и помощни устройства или оборудване, очила, лещи, патерици, изкуствени крайници и т.н;
12.19. Събития, умишлено причинени от Застрахования;
12.20. Извършване или опит за извършване от страна на Застрахования на престъпление от общ характер, включително злополука, настъпила при задържане на Застрахования от органите на властта, или докато същия се намира в следствен арест или затвор;
12.21. Изпълнение на смъртна присъда над Застрахования;
12.22. Самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования;
12.23. Сбиване, самонараняване или излагане на опасност, освен в случаите на самоотбрана, спасяване на човешки живот или имущество;
12.24. Война, агресия, революция, въстание, преврат, граждански размирици, военни и терористични действия, освен ако не са обект на допълнително договаряне;
12.25. Радиация, атомни и ядрени експлозии, замърсяване на околната среда, освен ако не са обект на допълнително договаряне;
12.26. Преднамерени действия от страна на заинтересовано (ползващо) лице. Ако има няколко ползващи лица, това важи само за дела на извършителя;
12.27. Участия в ловни излети, организирани спортни състезания и/или тренировки, освен ако не е договорено друго;
12.28. Управление на МПС от Застрахования с нередовни документи;
12.29. Прегледи и лечение на неуточнена диагностично от лекар болест, лечение или медицински грижи, проведени от член на семейството, самолечение, услуги и лечение в санаториуми, минерални бани, хидроклиники, физиотерапия и други подобни;
12.30. Трансплантация на органи и тъкани; 12.31. Лечение на злокачествени и доброкачествени образувания;
12.32. Кражба или загуба на валута, пари, бижута, чекове, пощенски марки, кредитни, дебитни и всякакви други банкови карти, билети за пътуване, ваучери, паспорти, ръкописи, планове, чертежи, проекти, счетоводни книги, тръжни книжа и други ценни книжа, вещи, които не могат да се третират като личен багаж.
12.33. Загуба или забавяне на багаж, който е задържан, конфискуван или основателно унищожен от митническите и полицейски власти;
12.34. Глоби, неустойки, лихви и други санкциониращи плащания, наложени на Застрахования;
12.35. Отговорност, произтичаща от собственост или ползване от или от името на Застрахования на какъвто и да е самолет, плавателен съд, летателен апарат, моторно превозно средство, друга вещ, чието съхранение и/или използване се извършва при спазване на специални изисквания за безопасност, или животно, за които Застрахованият отговаря.

VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
13. Застрахователната сума е в евро или щатски долари и се определя по избор на Застраховащия.
14. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката.
15. За лица над 70 години, Застрахователят покрива медицински разноски вследствие акутно заболяване с лимит до 5 000 евро или щатски долари, независимо от размера на избраната застрахователна сума по т.10.1. и 10.2.
16. Лимитът на отговорност за спешна дентална помощ е 350 евро или щатски долари общо за всички събития в рамките на срока на застрахователната полица.
17. При изплащане на обезщетение, застрахователната сума по съответния застрахователен риск се намалява (автоматично) със сумата на обезщетението.
18. В случай, че към датата на настъпване на застрахователното събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по т.10.1, т.10.2, т.10.3 и т.11.1, Застрахователят е длъжен да плати дял от дължимото обезщететение, пропорционален на дела на лимита на отговорност по застрахователната полица, в общия размер на лимита на отговорност по всички застраховки, покриващи съответния риск.
19. По риска “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука”, Застрахователят изплаща съответното обезщетение в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същият риск.

VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
20. Застрахователната премия се изчислява в зависимост от включените в полицата застрахователни рискове, застрахователните суми, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, към която се начислява дължимият данък съгласно Закон за данък върху застрахователните премии.
21. При изчисление на застрахователната премия се прилагат завишения в зависимост от възрастта на Застрахования, за пребиваване в чужбина свързано с работа, за упражняване на спортове – аматьорски или професионално, състезания и тренировки, както и за покритие на изключени съгласно Общите условия рискове.
22. Застрахователната премия се начислява в евро или щатски долари и се заплаща в лева, по фиксинга на БНБ за деня на сключване на застраховката.
23. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица, освен ако не е договорено друго. В случаите, когато е уговорено разсрочено плащане, при неплащане на вноска от разсрочената застрахователна премия, Застрахователят прекратява застраховката.
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА

24. Застраховката се сключва във форма на застрахователна полица, неразделна част от която са Общите условия на застраховката, допълнителни споразумения (добавъци и анекси), списък на застрахованите лица (при групови полици) и други писмени договорености между страните, ако има такива.
25. Общите условия на Застрахователя обвързват Застрахования, ако са му били предадени при сключването на застраховката и той е заявил писмено, че ги приема.
26. Застраховката се сключва преди началото на пътуването, при условие че Застрахованият се намира на територията на България или страната на постоянното му местожителство (в случай, че е различна от България). Полица, сключена при неспазване на тези условия е невалидна.
27. Сключване на полица след началото на пътуването, когато Застрахованият вече е в чужбина, е допустимо, при условие, че лицето има действаща полица по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ в ЗАД „Армеец“ и не е налице прекъсване на покритието, и няма настъпило застрахователно събитие.
28. По настоящите Общи условия се сключват групови или индивидуални застраховки.
29. В полицата се вписват данни за Застраховащия, както и данни за Застрахования/ите – име и ЕГН (или датата на раждане), както и друга информация, която според Застрахователя има значение за оценка на риска по застраховката.
29.1. При групови застраховки, към полицата задължително се прилага поименен списък на застрахованите лица.
30. Застраховката влиза в сила след подписване на полицата от двете страни, при условие, че е наличен застрахователен интерес и е платена застрахователната премия, съгласно договореното.
31. Застраховката се сключва за срока, посочен в полицата и влиза в сила от 00.00 часа на деня посочен за начало, и е валидна до 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.
32. Срокът на застраховката е от 1 ден до 1 година, в зависимост от продължителността на пътуването (пребиваването) на Застрахования извън територията на Р България.
33. При многократни командировки и специализации в чужбина може да се сключи Мултитрип застраховка.
34. Мултитрип полицата се сключва при многократни пътувания във връзка с командировки и специализации в чужбина за срок една година, като застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на до 30 дни, 60 дни или 90 дни, считано от датата на пресичане на границата на Р България до датата на пресичане на границата при завръщане. Напускането и завръщането в страната се доказва с командировачна заповед.

ІХ. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
35. Ако през периода на действие на полицата застрахователния риск значително се увеличи или намали, всяка от страните може да иска съответно увеличение или намаление на застрахователната премия или прекратяване на полицата.
36. Застрахователят има право да прекрати застраховката, когато има извършена измама от страна на Застраховащия.
37. Застрахователната полица се прекратява с изтичането на срока, за който е сключена.
38. Застрахователната полица се прекратява предсрочно при изчерпване на договорения лимит на отговорност в резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения и суми.
39. Застрахователната полица може да бъде прекратена по искане на Застраховащия или Застрахования.
40. При прекратяване на застраховката преди полицата да е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия/ния платената застрахователна премия, намалена с 50% за административни разноски.
41. Когато застраховката е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия частта от застрахователната премия за неизтеклия срок, намалена с 50% за административни разноски.
41.1. Задължително условие за възстановяване на суми по т.41 е полицата да е сключена за срок по-дълъг от един месец.
41.2. Прекратяване на застраховката по т.41. се допуска само при условие, че през използвания срок на застраховката не е настъпило застрахователно събитие със Застрахования, по което същият да е ползвал правата си по застрахователната полица и Застрахователят не е изплащал и не предстои да изплаща застрахователни обезщетения или суми.
41.3. Застраховащият е длъжен писмено да заяви искането си за прекратяване на застрахователната полица, като в случаите по т.41 премията за неизползвания срок на застраховката се изчислява, считано от датата на писменото уведомяване на Застрахователя.
41.4. Размерът на сторно премията се изчислява, като от сумата на начислената по полицата премия, се приспадне премията за изтеклия до деня на заявлението за прекратяване на полицата период, изчислена по тарифата за този срок.
42. При прекратяване на Мултитрип застраховка, преди полицата да е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия платената застрахователна премия, намалена с 50% за административни разноски.
43. При застраховки, сключени по вариант Мултитрип, когато полицата е влязла в сила, застрахователна премия не се връща, независимо какъв срок от застраховката е изтекъл.

Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
44. Задължения на Застраховащия/Застрахования:
44.1. Незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на посочения в застрахователната полица адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя, съобщенията изпратени от него на адреса на Застраховащия/Застрахования, обявен в застрахователната полица, се смятат за връчени и получени от Застраховащия/Застрахования с всички предвидени в закона или полицата правни последици.
44.2. В случай на застрахователно събитие да уведоми Асистанс компанията в срок и да изпълни всички указания дадени им от нея.
44.3. Да предостави на Застрахователя при поискване, пълна информация за настъпилото събитие и да съдейства за изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие.
45. Задължения на Застрахователя:
45.1. Преди сключването на застраховката да предостави на Застраховащия/Застрахования информация в подходяща писмена форма за фирмата (точното наименование) и правноорганизационната му форма; за седалището, адреса на управление на Застрахователя, както и на клона, посредством който се сключва застраховката; процедурите за уреждане на спорове между страните по застрахователната полица, съгласно вътрешните правила на Застрахователя, без да се засяга правото на иск по съдебен ред; приложимият закон към полицата, когато страните нямат право на свободен избор на приложимо право, съответно предлаганият от Застрахователя приложим закон, когато страните имат право на свободен избор.
45.1.1. Когато застрахователната полица се сключва чрез застрахователен брокер или застрахователен агент, информацията по т.45.1 се предоставя от тях.
45.2. Да даде на Застраховащия/Застрахования Общите условия по застраховката, преди сключването на застрахователната полица.
45.3. При изменение или замяна на Общите условия с нови, по време на действието на застрахователната полица, да даде на Застраховащия/Застрахования измененията или новите условия. Изменения и нови условия имат сила за Застраховащия/Застрахования само ако писмено ги е потвърдил.
46. При настъпване на застрахователно събитие или на определените в полицата условия Застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума, частта от нея или застрахователното обезщетение, определени в застрахователната полица.

ХІ. ДЕЙСТВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ, ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И СУМИ
47. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, лично или чрез свой представител, е длъжен незабавно (до 24 часа) да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони и да предостави номера на застрахователната полица, трите си имена, ЕГН, срок на действие на застрахователната полица, местонахождението и подробна информация за събитието.
48. При изрични указания от страна на Асистанс компанията или Застрахователя, Застрахованият да заплати направените разходи, или при извънредни случаи, когато Застрахованият не е успял да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят в срок до 5 дни на Застрахователя. 49. В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е било практически невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони, лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи, но във всички случаи преди напускане на медицинското заведение.
50. В случай, че Застрахованият не изпълни задължението си да се свърже с Асистанс компанията в горепосочените случаи, Застрахователят има право да откаже да плати или частично да признае за плащане всякакви разходи във връзка с настъпилото събитие и оказаната помощ.
51. По риска “Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване” Застрахователят чрез Асистанс компанията осигурява на Застрахования, избира и го насочва към подходящо лечебно заведение или лекар, в зависимост от здравословното му състояние, осигурява транспорт до лечебното заведение при необходимост и заплаща действително извършените разходи за медицински прегледи, лечение, включително спешна дентална помощ, закупени медикаменти и пр., както и разходите за евакуация на Застрахования в рамките на договорения лимит.
51.1. Покриват се обичайните и разумни медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване, направени от Застрахования за престой в болнично заведение и ползване на болничен персонал с продължителност не повече от 25 дни за едно застрахователно събитие и не повече от 60 дни в агрегат за всички събития, настъпили през времето на действие на застрахователната полица. 51.2. Застрахователят изплаща действително извършените разходи за спешна дентална помощ, само в случаите, когато тя се налага вследствие на покрита по тези условия злополука и при инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина, пулпит, изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, както и предписани във връзка с тях медикаменти и контролен преглед след използваните дентални процедури.
52. По риска “Репатриране” Застрахователят чрез Асистанс компанията покрива в рамките на договорения лимит действително извършените обичайни и разумни разходи за превозване на Застрахования от мястото, където се намира (на събитието) до дома му или до лечебно заведение в Р България или страната на постоянното му местоживеене, посочено от медицинските специалисти, определени от Асистиращата компания.
52.1. По риска “Репатриране” Застрахователят покрива и разходите за медицински екип, който да придружи Застрахования при транспортирането му, ако това е необходимо.
52.2. Медицинско репатриране на Застрахования се извършва само ако здравословното му състояние позволява. Медицинските специалисти, определени от Асистиращата компания и медицинското заведение, провело лечението или лекуващия лекар, са единствено упълномощените, които могат да вземат решение кога и как Застрахованият да бъде върнат в Р България или страната на постоянното му местоживеене.
52.3. При състояние, позволяващо репатриране и отказ на Застрахования такова да бъде извършено, Застрахователят се освобождава от отговорност и последващите медицински разходи и разходи за репатриране, считано от датата на отказа остават за сметка на Застрахования.
52.4. При репатриране на тленни (кремирани) останки в случай на смърт на Застрахования, Застрахователят чрез Асистанс компанията организира репатриране на тленните останки и заплаща разходите за ковчег за международно транспортиране на тленни останки или разходите за кремация, както и разходите за транспортиране на тялото или кремираните останки на Застрахования от мястото на настъпване на смъртта, до мястото за погребение в Р България или страната на постоянното му местоживеене. В покритието не се включва заплащане на разходи, свързани с погребение, траурен ритуал и инвентар.
52.5. Застрахователят изплаща разходи за репатриране вследствие злополука или акутно заболяване, направени най- късно до 25 дни след датата на настъпване на застрахователното събитие.
53. Задължението на Застрахователя да изплати обезщетение в случай на медицински разноски, репатриране и спешна дентална помощ възниква когато злополуката, акутното заболяване или денталното състояние са се проявили и са диагностицирани в срока на застраховката и извършените разходи са по време на действие на полицата. При условие, че започналото лечение продължава (без прекъсване) в чужбина и след изтичане на застраховката, Застрахователят покрива разходите, направени само в срок до 5 дни след края на покритието по полицата.
54. В случай, че след първоначалния медицински преглед и свързаните с него изследвания, бъде установено, че състоянието на Застрахования не е покрито от сключената от него полица, Застрахователят покрива разходите за извършения медицински преглед и изследвания, но не дължи плащане на по-нататъшни медицински или дентални разходи във връзка със същото състояние на застрахования.
55. В случаите, когато е заплатена допълнителна премия и е включено покритие на риска „Спасителни разноски“, Застрахователят чрез Асистанс компанията се ангажира да заплати обичайните и предварително одобрени реално извършени разходи по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт, осъществени от организации, ангажирани в действия за издирване и спасяване на Застрахования.
56. При настъпване на злополука и включен в полицата допълнителен риск “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука” Застрахователят изплаща:
56.1. При смърт вследствие злополука - договорената застрахователна сума на законните наследници на Застрахования, а ако няма такива – на лицата, живели в едно домакинство със Застрахования.
56.1.1. Задължението на Застрахователя да изплати застрахователна сума възниква, когато смъртта е настъпила по време на действие на застраховката и е в причинна връзка със злополука, покрита по тези условия;
56.2. При трайно намалена работоспособност вследствие злополука - на Застрахования, се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ЗЕК на Застрахователя или ТЕЛК.
56.2.1. Процентът трайно намалена работоспособност се определя след окончателното и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три и не по-късно от дванадесет месеца от датата на злополуката и следва да е в причинна връзка с нея.
56.3. По риска “Дневни пари за болничен престой” Застрахователят изплаща обезщетение в размер на 20 евро или щатски долари за всеки 24 часа престой на Застрахования в болница за не повече от 15 дни престой, когато хоспитализирането е наложено от покрити по тези условия злополука или акутно заболяване.
56.4. По риска “Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване” Застрахователят възстановява на Застрахования действително извършените лични разходи за транспорт, телефонни разговори, за загубени или откраднати документи, за спешно пътуване на член от семейството или за връщане на дете, в размер общо до 500 евро или щатски долари.
56.5. Разходи за транспорт – Застрахователя възстановява действително извършените разходи до 100 евро или щатски долари, за първоначален превоз (такси, градски транспорт и т.н) от мястото на застрахователното събитие до лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ.
56.5.1. В този риск не се включват разходите за линейка.
56.6. Разходи за телефонни обаждания – Застрахователя изплаща действително извършените разходите в размер до 50 евро или щатски долари, за телефонни разговори на Застрахования с Асистанс компанията или Застрахователя, в случай на хоспитализиране на застрахования за повече от 24 часа вследствие на злополука или акутно заболяване.
56.7. Разходи за загубени или откраднати документи – на Застрахованият се изплащат действително извършените разходи, лимитирани до 100 евро или щатски долари за издаване на лични документи, необходими за пътуването.
57. Разходи за спешно пътуване на член на семейството – Застрахователят заплаща разходи до договорения лимит от 200 евро или щатски долари на член от семейството посочен от Застрахования, за самолетен билет (икономична класа), с отправна точка Р България или страната на постоянно местоживеене на Застрахования, за да го посети в случай на наложила се хоспитализация в чужбина вследствие злополука или акутно заболяване, за период по-дълъг от 10 дни и при условие, че няма пълнолетен придружител с него.
57.1. Разходи за връщане на дете до Р България или страната на постоянно местожителство на Застрахования – Застрахователя заплаща действително извършените разходи до 200 евро или щатски долари за самолетен билет (икономична класа), за връщане на детето (до 18 години) до Р България или страната на постоянно местоживеене на Застрахования, в случай на наложила се хоспитализация в чужбина вследствие злополука или акутно заболяване, когато е придружаван от дете (на възраст под 18 години), в случай че няма друг възрастен, който да го придружава.
58. По риска “Кражба, загуба или забавяне на личен багаж” Застрахователят изплаща следните обезщетения:
58.1. При кражба на личен багаж - действителната стойност на откраднатите вещи, като обезщетението за една отделна вещ не може да надвишава 100 евро или щатски долари и е до 400 евро или щатски долари в агрегат за всички вещи.
58.1.1. В случай на кражба на личен багаж, Застрахованият е длъжен в срок от 24 часа да уведоми Асистанс компанията и местните полицейски органи. При неспазване на сроковете, Застрахователят има право да откаже изплащане на обезщетения и суми.
58.2. При загуба на личен багаж – до 200 евро или щатски долари за 1 брой изгубен багаж, но не повече от 400 евро или щатски долари в агрегат.
58.3. При забавяне на личен багаж – на Застрахования се изплаща обезщетение в размер на 50 евро или щатски долари, когато забавянето е над 6 часа до 12 часа от момента на достигане на крайната дестинация, 100 евро или щатски долари в случай на закъснение от 12 до 24 часа и 400 евро или щатски долари за закъснение над 24 часа.
58.3.1. Този риск не се покрива, за последният полет при полети с прикачване, с който Застрахованият се прибира в Р България или страната на постоянното си местоживеене.
59. При включен допълнителен риск „Гражданска отговорност към трети лица“, Застрахователят изплаща присъдени суми до размера на договорения в полицата лимит, за причинени от Застрахования в периода на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
59.1. Освен изключените рискове от покритието по този риск се изключват и случаите на ангажиране на отговорността на Застрахования, възникнала във връзка с използаването, притежаването или безопасното поддържане на МПС, плавателен съд, летателен апарат, оръжие или недвижим имот, неизпълнение на задължения, поети по силата на договор, както и професионална отговорност на застрахования.
60. По риска “Правна помощ” Застрахователят покрива действително извършените в чужбина разходи, свързани с правна защита на Застрахования като адвокатски хонорари и съдебни разноски, ако той бъде подведен под отговорност, съгласно законодателството на съответната държава за щети, причинени на трети лица или за непредумишлени действия или неспазване на законите (местните разпоредби) с административен характер, извършени в качеството му на обикновен гражданин.
60.1. В покритието освен събития настъпили вследствие изключените рискове, не се
включват и случаите на ангажиране на отговорността на Застрахования, произтичащи от използването, притежаването или безопасното поддържане на МПС или професионална отговорност на Застрахования. 61. Застрахованото лице се ползва от правата си по застраховката, ако не създава условия за неправомерно и злонамерено ползване на здравни услуги или покрития по полицата.
61.1. Ако Застрахованият или негов пълномощник предяви претенция за обезщетение по застраховката, знаейки, че тя се базира на неверни данни по отношение на нейното основание или размер, то всякакви обезщетения ще бъдат отказани, а застраховката – прекратена, без да се възстановява застрахователна премия.
62. Застрахователят чрез Асистанс компанията заплаща дължимите суми на лекуващия лекар, на лечебното заведение или на организациите, извършили спасяването, транспортирането или репатрирането на Застрахования или на лицата (физически или юридически), на които Застрахованият дължи разноски за предоставена правна защита или присъдени суми за неумишлено причинени материални щети и/или телесни увреждания на трети лица, или други дължими суми за покриване на направени разходи във връзка с покрит по застрахователната полица риск.
63. Когато Застрахованият е заплатил сам направените разходи, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят на Застрахователя в оригинал, в срок до 5 дни след завръщането на Застрахования в Р България.
63.1. Ако оригиналните документи не са на английски, немски или френски език, следва да бъде представен и официален превод на документите.
64. За изплащане на застрахователни суми или обезщетения на Застрахованият или ползващите лица, те трябва да представят в оригинал следните документи:
64.1. уведомление за настъпило застрахователно събитие;
64.2. застрахователна полица или друг документ, удостоверяващ наличието на сключена застраховка;
64.3. документ, удостоверяващ настъпването на събитие;
64.4. епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения;
64.5. документи, доказващи направените медицински разноски, разноски за репатриране, спасителни разноски;
64.6. документи удостоверяващи извършените разходи за транспорт, за телефонни разговори, за изгубени или откраднати документи, за пътуване на член от семейството или за връщане на дете;
64.7. полицейски протоколи за откраднати, загубени документи и багаж;
64.8. командировачна заповед за застраховките сключени по тарифа Мултитрип;
64.9. препис-извлечение от акт за смърт(заверено копие) – при смърт на Застрахования;
64.10. удостоверение за наследници (оригинал или нотариално заверено копие)– когато ползващите лица са законните наследници;
64.11. други документи по преценка на Застрахователя.
65. При превод на определеното обезщетение в чужбина, дължимата сума се преизчислява във валута по централния курс на Българската народна банка в деня на превода.
66. Застрахователни обезщетения и суми изплащани на Застрахования или ползващи лица на територията на Р България се изплащат в лева по курса на БНБ в деня на плащане.
67. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща дължимото застрахователно обезщетение или сума в срок от 15 дни от датата, на която са представени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и размера на плащането.
68. Когато Застрахователят има основание да откаже изплащане на застрахователно обезщетение по дадена претенция, той е длъжен в посочения в т.67 срок да уведоми писмено Застрахования или ползващите лица за мотивите относно отказа.

ХІІ. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС
69. Правоотношенията между Застраховащия, Застрахования и Застрахователя се уреждат от настоящите Общи условия на ЗАД “Армеец” и действащото законодателство в Р България.
70. Правата по застрахователния договор се погасяват по давност с изтичане на три години от настъпването на застрахователното събитие.
71. При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разходи.
72. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица нямат сила спрямо Застрахователя или Асистанс компанията.
73. По риска “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука”, Застрахователят няма регресни права.
74. Асистанс компанията при извършване на дейността по тази застраховка се ръководи от националните и международни закони и подзаконови нормативни актове по мястото на извършване на съответната услуга и/или съдействие, като Асистанс компанията предприема действия само и единствено в случай, че същите са допустими от местното законодателство.

ХІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
75. ЗЛОПОЛУКА е събитие, настъпило внезапно под действието на външни сили от случаен и непредвидим характер, станало не по волята на Застрахования, на определено място и в определен момен

Най-нови екскурзии

Профи Травъл Център

Централен офис понеделник до петък 09:00 - 18:00 бул. "Витоша" 156, ет. 1 0882 34 55 55 02/951 61 49
Офис Пловдив понеделник до петък 9:00 - 18:00 +359 897 967 485 plovdiv@profitravel.bg